Regulamin

Regulamin naszych usług

Wersja PDF

  1. Warunkiem wynajmu jest opłacenie:
   • pełnej kwoty za cały okres wynajmu (płatne w dniu najmu),
   • kaucji zwrotnej (płatne w dniu najmu) w wysokości 1000 zł,
   • zaliczka 200 zł. na konto bankowe lub płatność kartą płatniczą celem rezerwacji auta na konkretny termin (po potwierdzonej rezerwacji telefonicznej lub e-mailowej).
  2. Zaliczka nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z rezerwacji.

Nr Rachunku Bankowego:
48 2340 0009 1550 2400 0000 0481
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Kuba Leon Jakub Piotrowski, ul. Łubinowa 9/45, 70-785 Szczecin
NIP 955-113-32-79

Ogólne warunki umowy podpisywanej między Klientem a firmą KUBA – wynajem aut

§ 1

Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami eksploatacji tego typu przedmiotu, wyłącznie na terenie Polski, a poza jej granicami tylko za pisemną zgodą Wynajmującego. Przemieszczanie wynajętego samochodu poza granice RP jest bezwzględnie zakazane do: Białorusi: Bośni i Hercegowiny, Hiszpani, Litwy, Rosji, Rumuni, Serbii, Ukrainy, Wysp Brytyjskich, i Włoch. Ubezpieczenia podstawowe i rozszerzone nie obowiązują w tych krajach.

§ 2

Przedmiot najmu nie może być (bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie) używany przez osoby inne niż Najemca, oddany w podnajem lub użyczany.

§ 3

W przypadku najmu na firmę wymagane jest okazanie dokumentów firmy, wraz z podaniem danych do wystawienia faktury Vat oraz jeśli osoba odbierająca pojazd nie widnieje w dokumentach KRS firmy, zobowiązana będzie do okazania upoważnienia do zawarcia umowy oraz odbioru pojazdu (druk wysyłany jest e-mailem).

§ 4

Wynajmujący oświadcza, że samochód będący przedmiotem najmu jest ubezpieczony w zakresie OC, AC, NW, posiada ważny przegląd techniczny, jest czysty i sprawny technicznie oraz jest w pełni zatankowany.

§ 5

Najemca przyjmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody w przedmiocie najmu, zaistniałe z jego winy, a nie znajdujące pokrycia przez zakład ubezpieczeń w tym za szkody obejmujące utratę korzyści za każdy dzień wyłączenia samochodu z eksploatacji. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży samochodu i odmowie pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej zapłacić w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego stosownego odszkodowania. W przypadku uszkodzenia samochodu, należy pokryć udział własny w naprawie w wysokości 25 % (nie mniej niż 1000zł) na podstawie kosztorysu naprawy sporządzonego przez ASO w terminie 14 dni od wezwania. W przypadku uszkodzenia samochodu gdy wartość szkody nie przekracza 1000 zł , szkoda pokrywana jest w całości przez najemcę. W przypadku zaistnienia szkody w pojeździe lub jego utraty niezwłocznie zawiadomić policję oraz Wynajmującego. Wykonać z policją wstępne czynności procesowe. Ponieść w całości wszelkie powstałe koszty wynikłe z eksploatacji wynajętego samochodu nie objęte odpowiedzialnością z tytułu wykupionych polis, tu nieprawidłowym użytkowaniem bądź z winy własnej a w szczególności spowodowane z własnej winy nieprawidłowej jazdy, dewastacji jak i pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, umyślnie lub w wyniku przestępstwa. Pokryć w całości zmniejszenie odszkodowania, jeżeli w toku postępowania odszkodowawczego zostanie stwierdzone potrącenie z uwagi na współwinę kierującego (przekroczenie prędkości, brak świateł itp.). W przypadku kradzieży pojazdu wraz z dokumentami i kluczykami pokryć koszty jego utraty w całości.

§ 6

Najemca zobowiązany jest do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu a w szczególności do:

 • posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,
 • zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów oraz blokad),
 • wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualnie uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych,
 • kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek,
 • przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
 • utrzymania czystości w kabinie pojazdu i przestrzeni ładunkowej.

§ 7

Zabronione jest palenie tytoniu itp. w pojeździe.

§ 8

Ponadto Najemca wpłaca kaucję w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) , która podlegać będzie zwrotowi na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 9

Po upływie terminu umowy Najemca zwróci czysty samochód Wynajmującemu wraz z rzeczami wymienionymi w § 5 oraz z pełnym bakiem paliwa.

§ 10

Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do dwunastu godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wypożyczający poinformuje organy ścigania o kradzieży pojazdu i naliczy trzykrotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki.

§ 11

Najemca obowiązany jest do porozumiewania się z Wynajmującym w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń pod nr telefonu: 692 899 834 lub mail: kuba.car@op.pl

Zwłoka w zwrocie pojazdu wiąże się z naliczeniem opłaty 30 zł brutto z godzinę dla pierwszych trzech godzin opóźnienia.

Zwłoka w zwrocie pojazdu powyżej 3 godzin wiąże się z kosztem naliczenia do rachunku opłaty za całą dobę najmu.

§ 12

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową oraz szczególnymi warunkami najmu samochodu, zastosowanie będą miału przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Opłaty fakultatywne / dodatkowe:

 • Naruszenie przepisów porządkowych regulaminu 300 zł.
 • Złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie 300 zł.
 • Zwrot brudnego samochodu 100 zł.
 • Holowanie innych samochodów wynajętym samochodem 1000 zł.
 • Opłata administracyjna (np. Identyfikacja winowajcy mandatu) 100 zł.
 • Zwłoka w zwrocie samochodu. Trzykrotność stawki dobowej za każdą dobę zwłoki.
 • Odbiór / zwrot pojazdu poza godzinami pracy biura (za czynność) 50 zł.
 • Podstawienie / odbiór pojazdu do/od klienta w Szczecinie (za czynność) 100 zł.
 • Dotankowanie brakującego paliwa za każdy litr 8 zł.
 • Zagubienie lub uszkodzenie kluczyka z centralnym zamkiem / pilota od alarmu (koszt zakupu i usługi wg cennika w ASO około 1800 zł.)
 • Koszt napraw blacharskich, lakierniczych, mechanicznych (w tym koszty prania tapicerki) oraz części zamiennych i wyposażenia koszt usługi, części + 20 %.
 • Uszkodzenie lub brak dowodu rejestracyjnego, naklejki na szybie, tablicy rejestracyjnej lub polisy ubezpieczeniowej (za każde) 250 zł.
 • Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa 1500 zł + koszt naprawy według cennika w ASO.
 • Demontaż, zamiana części i przeróbki samochodu bez zgody Wynajmującego 3000 zł.
 • Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku 500 zł + części wg cennika w ASO.
 • Kradzież auta 1000 zł. (bez względu na okoliczności). Strata całkowita z winy najemcy 1000 zł.

Podane ceny są cenami netto – należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.